Προσλήψεις στο τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε Ευρυτανίας. Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις 8μηνης διάρκειας

Στην πρόσληψη δύο ατόμων προχωρά η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής. Πρόκειται για δύο θέσεις 8μηνης διάρκειας ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων και Υ.Ε. Εργατών/τριών.

ktiniatrio1

Τα προσόντα

Όσον αφορά τους υποψήφιους της πρώτης θέσης, οφείλουν να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ, είτε ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) A.E.I., είτε ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) A.E.I. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) A.E.I. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Ακόμη, πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου είτε βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου είτε βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας κτηνιάτρου.

Για την κάλυψη της θέσης του εργάτη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (τριταξίου γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού), είτε ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κα¬τώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, είτε απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ημεδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι και για τις δύο θέσεις πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ σημειώνεται πως προτάσσονται, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων Αγράφων και Καρπενησίου, λόγω παραμεθόριου.

Να αναφέρουμε ακόμη πως κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Οι αιτήσεις

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως, καθώς και με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ακόμη και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπ’ όψιν κας Αλεξάνδρας Γαΐλα.

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 22373-50718.