Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 25 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Ασαφείς παραμένουν οι προθέσεις των Συμμάχων για τη διευθέτηση του Ανατολικού, αδιευκρίνιστες και οι κυβερνητικές αποφάσεις…

ΑΘΗΝΑΙ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΗΛΟΥ

«Μη δυνάμενοι όμως ούτε να επιμείνωσι σοβαρώς εις το σχέδιον της εκκινήσεως στρατιών κατά του Βοσπόρου, προβάλλουσι και ούτοι αντί αποφάσεως, ως ερώτημα μόνον, τας δύο εξευρεθείσας λύσεις. […] Η Ελλάς ενώπιον των εξεταστών της αρμοζούσης αυτής πορείας έχει μετατραπή εις κάμηλον του μύθου. Ο αυθέντης της καμήλου εκείνης συμπαθήσας τέλος του καταφόρτου υποζυγίου, την τύχην το ηρώτησε. Πού προτιμάς να σε πηγαίνω, ανήφορον ή κατήφορον; Εχάθη, αφέντη ο ίσιος δρόμος! Απεκρίθη το δεινοπαθούν ζώον. Τον ίσιον αυτόν δρόμον, έχει από μακρού ήδη ενώπιόν της η Ελλάς»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΟΓΚΟΥΝΤΑΙ
ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ

«Ο Βενιζελισμός μένει ακλόνητος και αμετανόητος εις την ειδωλολατρικήν πίστιν του εις τον Μεσσίαν. Ελπίζει την επάνοδόν του, εν ονόματι αυτού αγωνίζεται και υπόσχεται ότι αμέσως μετ’ αυτήν θα φέρη τον χρυσούν αιώνα. Διά την πολιτικήν πρόοδον του τόπου αποτελεί αναμφιβόλως το σπουδαιότερον πρόσκομμα»

ΕΘΝΟΣ

ΕΥΨΥΧΙΑ

«Αφ’ ης στιγμής η εξαίρεσις, την οποίαν αποτελεί ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και οι συν αυτώ, θ’ απέβαινε γενικότης εις τα αντιμαχόμενα πολιτικά στρατόπεδα, ο ελληνικός λαός θα ηδύνατο να είνε ήσυχος διά την εξέλιξιν των κοινών. Ό,τι χρειάζεται εις τόπον μας, είνε Αρχαί, ιδέαι, Ευψυχία, Ειλικρίνεια, εις τους πολιτικούς αυτού άνδρας, εις οιονδήποτε κόμμα και αν ανήκουν. Της τοιαύτης δε διανοητικότητος υπέροχος μύστης και πρωτοσημαιοφόρος αναδεικνύεται ο εκλεκτός πολιτευτής της Αρκαδίας»

ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

Η μανία των εμφυλίων σπαραγμών – Πυροβόλα και μυδραλλιοβόλα εντός του Δουβλίνου – Μία εικών των τελευταίων μαχών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΟΙ ΚΕΜΑΛΙΚΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΝ

ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΕΝΩ Θ’ ΑΠΕΡΧΕΣΘΕ ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…
ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΕ ΑΝΙΚΑΝΑ ΝΑ ΛΥΣΩΣΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

«Στερείται της εμπιστοσύνης και της υποστηρίξεως της Γαλλίας και της Αγγλίας η παρούσα Κυβέρνησις των Ηνωμένων Κομμάτων, διότι τ’ απαρτίζοντα αυτήν πρόσωπα, ενώ προ των εκλογών διεξήγαγον κολοσσιαίους αγώνας και καθ’ εκάστην διήγειρον τρομακτικόν θόρυβον διά την περίφημον Αυτοτέλειαν, ήδη τα πρόσωπα ταύτα εξετέλεσαν το πρωτάκουστον εις τα ελληνικά, αλλά και όλα τα ξένα πολιτικά χρονικά γεγονός, νικηταί αυτοί, να παραδώσουν εν λευκώ τας τύχας της νικητρίας Ελλάδος εις ξένας χείρας, τροπαιούχοι αυτοί, να εμπιστευθώσιν εν λευκώ το παρόν και το μέλλον της νικητρίας Πατρίδος πάλιν εις ξένας φροντίδας!»

ΕΜΠΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΑΙ ΕΝ ΣΥΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΙ

«Διότι τι κατανοούν οι Γάλλοι; Ότι πρέπει να παύσουν πολιτικώς να ενδιαφέρωνται διά την Ανατολήν, περιοριζόμενοι εις την αυτόθι καλλιέργειαν της οικονομικής και πνευματικής των επιρροής. Και εξάγουν το εξής συμπέρασμα. ‘’Άρα αποσυρόμενοι από την Ανατολήν έχομεν κάθε συμφέρον να πωλήσωμεν εις την Αγγλίαν την προνομιούχον θέσιν εις την οποίαν θα την αφήσωμεν διά της εκείθεν αποχωρήσεώς μας. Και επανέρχονται ούτω οι Γάλλοι εις την ορθοτάτην εκείνην ιδέαν της στηρίξεως της Αγγλογαλλικής συνεννοήσεως επί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως αφ’ ενός μεν της αγγλικής πρωτοβουλίας εις τα ανατολικά ζητήματα, αφ’ ετέρου δε της γαλλικής τοιαύτης εις τα γερμανικά»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΩΣΙΝ ΑΚΙΝΔΥΝΟΙ

«Το μάθημα που τοις έδωκεν ο Λαός της Λαμίας διά των ενόρκων δεν θα τους σωφρονίση. Η λαϊκή ετυμηγορία δεν τοις είνε αρκετή. Τους βλέπετε πώς αρθρογραφούν και πώς υβρίζουν σήμερον διά των οργάνων των. Θέλουν αυστηρότερα μέτρα. Απαιτούν διαρκή, μακροχρόνιον σωφρονισμόν διά να καταστούν ακίνδυνοι. Και τοιούτος μόνον διά του προταθέντος νόμου δύναται να τοις επιβληθή. Από την Εθνοσυνέλευσιν εξαρτάται να κατοχυρώση διά της ψήφου της τον Λαόν από τους δημιουργουμένους υπό του αφηνιάσαντος Βενιζελισμού νέους κινδύνους»

ΕΣΤΙΑ

ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

«Ο κ. υπουργός των Οικονομικών προβλέπει εκ του νομοσχεδίου του εισπράξεις 510 εκατομμυρίων. Θα επιθυμούμεν πολύ να εβλέπομεν πού στηρίζονται οι υπολογισμοί του, εφ’ ων ουδεμία εδόθη λεπτομέρεια […] Αλλά, οιαισδήποτε και αν είνε αι εισπράξεις, είνε, δτστυχώς, αδύνατον να κορέσωσι τον Μινώταυρον του Προϋπολογισμού, εφ’ όσον δεν γίνονται οικονομίαι, δεν αναστέλλεται η περαιτέρω υποτίμησις του νομίσματός μας, δεν ενισχύεται η εθνική παραγωγή»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ

«Αλλ’ ας μη απατώνται! Με δίκας και καταδίκας δεν θ’ αποτρέψουν το μοιραίον. Ιδού : Από τα σκότη τα πυκνά δεν απέμειναν, ειμή νεφύδρια διαφανή και ταύτα. Ολίγον έτι και τα νεφύδρια ταύτα θα διαλυθούν. […] Και η Αλήθεια θα λάμψη τότε ολόλαμπρη. Δεν προαισθάνεσθε, άνθρωποι τον ερχομόν της; Δεν βλέπετε τα άπειρα συμπτώματα, τα άπειρα προμηνύματα; […] Τυραννήσατε όμως! Τυραννήσατε! Καμμία, εν τοσούτω, τυραννίς δεν έζησε πολύ. Και η ιδική σας θα καταρρεύση και η αλήθεια θα λάμψη, διότι το Έθνος θέλει να ζήση ελεύθερον, ηνωμένον, ομονοούν. Το ρεύμα ογκούται. Και το ρεύμα τούτο δεν ημπορεί να στραφή με τα κάτεργά σας…»

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ, Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ…ΣΟΦΑ ΜΕΤΡΑ!

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

ΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑ

«Επληροφορήθη ούτω η ελληνική δημοσία γνώμη ότι η Κυβέρνησις έλαβε παρ’ ανδρός της περιωπής, του κύρους και της αρμοδιότητος ενός Ιωάννου μεταξά, πάσαν δυνατήν προειδοποίησιν περί του αδυνάτου της επιτυχούς διεξαγωγής της ούτω επιχειρουμένης εκστρατείας. Αλλά και ότι η Κυβέρνησις έλαβε παρ’ αυτού σαφή και απερικάλυπτον υπόδειξιν περί του μόνου δυνατού και συμφέροντος τρόπου καθ’ ον έδει να διεξαχθή ο Μικρασιατικός αγών»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Ουδεμία ανακοίνωσις. […] Εκείνο όπερ τονίζεται, είνε ότι δεν θα βραδύνη η εκδήλωσις της διαγραφείσης καθολικής ενεργείας, επί τη βάσει των πορισμάτων, εις α κατέληξαν αι επανειλημμέναι Κυβερνητικαί συσκέψεις διά την Εθνικήν υπόθεσιν»

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΠΑΤΡΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ

«Δυστυχώς διά τον παλαιοκομματισμόν δεν υπάρχουν εις την διάθεσίν του τα μέσα διά των οποίων θα κατώρθωνε να ανταπεξέλθη τελεσφόρως κατά της πανελληνίου ταύτης κραυγής. Όσην και οιανδήποτε και αν εξασκήση βίαν εναντίον παντός πολίτου, είνε απολύτως αδύνατον να ανταπεξέλθη κατά της δυνάμεως και της κραυγής των πραγμάτων. Και τα πράγματα κραυγάζουν με όλην των την δύναμιν ότι η κυβερνώσα φατρία οδηγεί την Ελλάδα εις την καταστροφήν»

ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕΝ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΜΕ ΑΠΕΧΑΙΡΕΤΗΣΕΝ ΑΝΑΧΩΡΩΝ ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΥ

ΠΡΩΪΝΗ

ΤΙΣ ΗΜΠΟΔΙΣΕ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

«Και εδημιουργήθη η συνθήκη των Σεβρών και διετάχθη η Ελλάς μόνη να την εφαρμόση. Και έπεσεν ούτως ο Απάχης της Φυλής εις την παγίδα. Και έρριψεν ο ασυνείδητος την Ελλάδα εις τον λάκκον των λεόντων. Και υπεστηρίχθη λάθρα και εκ του εμφανούς ο Κεμάλ με πολεμοφόδια. Και ούτως η ακμαιοτάτη μετά τον πόλεμον Ελλάς εσύρθη προς την εξάντλησιν, ωδηγήθη εις το σπήλειον του Κύκλωπος διά να φθαρή, να εξαντληθή, να καταρρακώση την αντοχήν της, ενώ ο πανούργος Οδυσσεύς με τους εταίρους Γύπαρην και Ρέπουλην τον Εμμανουήλ επέβησαν της τριήρους και εδώθε πάνε και οι άλλοι!… Ευνόητον λοιπόν διατί εματαιώθη ο διαμελισμός της Τουρκίας και διατί κατεπολεμήθησαν λυσσωδώς αι Ελληνικαί αξιώσεις εν Μικρά Ασία»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΧΑΝΗ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΤΟΥ

«Εκείνο το οποίον έχει πρακτικήν αξίαν είνε η εξαφάνισις των αιτίων που έφεραν τον λαόν εις απόγνωσιν. Θέλετε να αποκαταστήσετε την ειρήνην εις την χώραν; Δύνασθε να θυσιάσετε ολίγην από την αρπακτικότητα της τάξεώς σας; Ιδού μέσα πρακτικά ελαττώσεως της αγωνίας εις την οποίαν ο λαός ευρίσκεται. Αλλ’ όπως φαίνεται από τα έργα σας, ούτε θέλετε, ούτε δύνασθε, ούτε τολμάτε»

ΣΚΡΙΠ

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΗΞΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΟ ΣΩΣΙΒΙΟΝ

«Τι ζητούν, επομένως, οι Φιλελεύθεροι; Έγκαιρον ανατροπήν. Είνε η πρώτη φορά, καθ’ ην ακούει τις κατάδικον ζητούντα ως χάριν παρά του δεσμοφύλακος να ετοιμάση την αγχόνην εγκαίρως. Και είναι η πρώτη φορά, καθ’ ην ναυαγοί αποδιώκουν το σωσίβιον της σωτηρίας των, το σωσίβιον το οποίον διά τους φιλελευθέορυς είναι η διατήρησις του καθεστώτος»

ΣΦΑΙΡΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΘΗ
ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

Generated by Feedzy